ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Θέμα: Διαδικασίες Επανίδρυσης – Συνέδριο Νεολαίας ΠΑΣΟΚ

Α. Με απόφαση του Προέδρου και του Πολιτικού Συμβουλίου στο πλαίσιο του Καταστατικού και των αποφάσεων του Εθνικού Συμβουλίου καθορίστηκαν οι ακόλουθες διαδικασίες επανίδρυσης της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ:

1. Η Νεολαία ΠΑΣΟΚ, σε αντιστοιχία με τις δομές του ανοιχτού κόμματος, οργανώνεται με τη μορφή ανοιχτού πανελληνίου δικτύου με πυρήνες κατά γεωγραφικό και θεματικό χώρο.
Τα όργανα της συγκροτούνται σε επίπεδο Δήμου, Νομού και Περιφέρειας.

2. Όλα τα μέλη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ συμμετέχουν για την άσκηση των κομματικών τους δικαιωμάτων και καθηκόντων στην Δημοτική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ που ανήκουν. Εκεί εκλέγουν όργανα και αντιπροσώπους και συμμετέχουν στον ευρύτερο πολιτικό και οργανωτικό σχεδιασμό και δράση του Κινήματος.

3. Μέλη της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ μπορούν να είναι νέες και νέοι που έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους μέχρι και το 28ο. Με τη συμπλήρωση του 28ου έτους παύει αυτόματα να ισχύει η ιδιότητα του μέλους της οργάνωσης νεολαίας. Όσοι κατά τη συμπλήρωση του 28ου έτους συμμετέχουν σε αιρετά όργανα που προβλέπει το καταστατικό της νεολαίας ολοκληρώνουν τη θητεία τους και αποχωρούν.

4. Η Πανελλήνια Αγωνιστική Σπουδαστική Παράταξη είναι ανοιχτή και μαζική παράταξη της σπουδάζουσας νεολαίας που συγκροτείται στη βάση της αυτονομίας και αυτοοργάνωσης. Έχει τη δική της δομή και λειτουργία και αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου τη πολιτική δράση στο χώρο των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Δεν υπάρχουν παράλληλες οργανώσεις σπουδάζουσας Νεολαίας ΠΑΣΟΚ κατά Ίδρυμα, σχολή ή τμήμα. Η σύνδεση της ΠΑΣΠ με τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ προβλέπεται από το Καταστατικό της Νεολαίας που θα ψηφίσει το Συνέδριο της.

5. Το πανελλήνιο δίκτυο της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ καλύπτει όλους τους χώρους που ζει και εργάζεται η νεολαία. Το δίκτυο συγκροτείται από:
 μαθητές και μαθήτριες άνω των 16 ετών
 νέους και νέες από το χώρο των εργαζομένων, των αγροτών, των επιστημόνων, των επαγγελματιών και εμπόρων
 νέους και νέες από το φοιτητικό και σπουδαστικό χώρο
 νέους και νέες που δραστηριοποιούνται σε εθελοντικούς φορείς, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή πρωτοβουλίες πολιτών
 νέους και νέες που δραστηριοποιούνται σε συνδικαλιστικούς και συνεταιριστικούς φορείς και επιμελητήρια
 νέους και νέες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της οικολογίας, του αθλητισμού και του πολιτισμού
 νέες που δραστηριοποιούνται σε φορείς του γυναικείου κινήματος
 νέους και νέες που δραστηριοποιούνται σε οργανώσεις μεταναστών
 νέους και νέες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των ατόμων με αναπηρία

Οι παραπάνω χώροι αντιπροσωπεύονται στις λειτουργίες και τις διαδικασίες των οργανώσεων της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.

Β. Το Συνέδριο Επανίδρυσης της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ συγκαλείται στην Αθήνα από 29 Μαρτίου έως και την 31 Μαρτίου του 2007.

1. Θέματα ημερήσιας διάταξης του Συνεδρίου αποτελούν:
 Η Διακήρυξη για τη νέα γενιά της πατρίδας μας.
 Οι Πολιτικές Θέσεις για τη νέα γενιά παράλληλα και σε συνάρτηση με το Πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ.
 Το Καταστατικό της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ.
 Η εκλογή του συλλογικού, αντιπροσωπευτικού κεντρικού οργάνου της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ σύμφωνα με το Καταστατικό της (Το Συνέδριο δεν εκλέγει Γραμματέα Νεολαίας).

2. Την πολιτική ευθύνη των διαδικασιών του Συνεδρίου αναλαμβάνει η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου (ΚΟΕΣ) που συγκροτείται από:
 Τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Έμπνευσης και Διαλόγου για τη Νέα Γενιά που συγκροτήθηκε για την επανίδρυση της νεολαίας σύμφωνα με την αρχική απόφαση του Προέδρου και του Εθνικού Συμβουλίου
 Τους εκλεγμένους γραμματείς της σπουδάζουσας ΑΕΙ και ΤΕΙ από όλη τη χώρα.
 Τη Γραμματεία του Τομέα Πολιτικών Νεολαίας του ΠΑΣΟΚ
 Τα μέλη του ΠΑΣΟΚ, με ημερομηνία γέννησης μετά την 1-1-1979 που έχουν εκλεγεί στα Νομαρχιακά, Δημοτικά και Διαμερισματικά Συμβούλια των οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές, επαγγελματικές και επιστημονικές οργανώσεις καθώς και τα μέλη του ΠΑΣΟΚ που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕ.ΔΗ.ΝΟ.ΣΥ.ΝΕ.

3. Τα μέλη της ΚΟΕΣ κατανέμονται σε κλιμάκια κατά νομαρχιακή οργάνωση του ΠΑΣΟΚ και από κοινού με τις πενταμελείς (5) συντονιστικές επιτροπές των νομαρχιακών πυρήνων νέας γενιάς αναλαμβάνουν την πολιτική ευθύνη και το συντονισμό των διαδικασιών.

4. Την ευθύνη των εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των συνέδρων έχουν οι κατά τόπους ΠΕΚΑΠ και το κλιμάκιο της ΚΟΕΣ σε συνεργασία με τις Δημοτικές Οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ. Η ΕΚΑΠ εποπτεύει τις εκλογικές διαδικασίες και πιστοποιεί τα αποτελέσματα των εκλογών. Αποφασίζει σε δευτεροβάθμιο επίπεδο για τις ενστάσεις. Για τις τελευταίες μπορεί να καταθέσει αιτιολογημένη άποψη η Γραμματεία της ΚΟΕΣ.

5. Τον κεντρικό συντονισμό έχει η Γραμματεία της ΚΟΕΣ που συγκροτείται από τα μέλη της Γραμματείας του Τομέα Πολιτικών Νεολαίας διευρυμένη με μέλη της ΚΟΕΣ. Για το λόγο αυτό τα μέλη της διατάσσονται κατά θέμα σε ότι αφορά την θεματολογία του Συνεδρίου και κατά Περιφέρειες σε ότι αφορά τον συντονισμό των κλιμακίων.

Γ. Για τη συγκρότηση του σώματος του Συνεδρίου:

1. Το Συνέδριο συγκροτούν τα μέλη της ΚΟΕΣ και τρεις χιλιάδες εκλεγμένοι αντιπρόσωποι κατά Δημοτική Οργάνωση, που εκλέγονται ενιαία σε όλη τη χώρα την Κυριακή 18 Μαρτίου 2007.

2. Ανοίγεται για το σκοπό αυτό Μητρώο μελών κατά Δημοτική Οργάνωση που η βάση του αποτελείται από τα μέλη και τους φίλους του ΠΑΣΟΚ που έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-1979 και έως τις 31-12-1991.

3. Το Μητρώο Μελών παραμένει ανοιχτό έως και την ημέρα της εκλογής των συνέδρων. Η εγγραφή νέων μελών ή μεταγραφή σε άλλη οργάνωση γίνεται είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία, είτε ηλεκτρονικά και περιφερειακά και κεντρικά σε ενιαίο σύστημα. Το Μητρώο τηρείται στη Δημοτική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ με ευθύνη του κλιμακίου της ΚΟΕΣ.

4. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλοι όσοι γεννήθηκαν μετά την 1-1-79 και έως τις 31-12-1991 καθώς και τα μέλη της Εθνικής Επιτροπής Έμπνευσης και Διαλόγου που σύμφωνα με την αρχική εγκύκλιο της Γραμματέως του Εθνικού Συμβουλίου Μαριλίζας Ξενογιαννακοπούλου της 12ης Ιουνίου 2006, έχουν γεννηθεί μετά την 1-1-1978.

5. Η εκλογή των 3000 συνέδρων γίνεται κατά Δήμο και επί των ψηφισάντων έως εξής:
 Από κάθε Δημοτική Οργάνωση που ψηφίζουν τουλάχιστο 10 μέλη εκλέγεται ένας αντιπρόσωπος ο πρώτος σε σταυρούς από την ενιαία λίστα υποψηφίων.
 Οι υπόλοιποι έως τους 3000 εκλέγονται με ενιαίο μέτρο που υπολογίζεται με βάση τους ψηφίσαντες. Ανώτατο όριο του εκλογικού μέτρου κυμαινόμενο προς τα κάτω είναι το ένας (1) σύνεδρος για κάθε δεκαπέντε (15) ψηφίσαντες. Αν κατά την εφαρμογή αυτού του περιορισμού οι σύνεδροι υπερβαίνουν συνολικά τους 3000 συμμετέχουν κανονικά στο Συνέδριο.
 Σε όλες τις οργανώσεις που εκλέγουν περισσότερες από έναν (1) συνέδρους ισχύει η ποσόστωση 40% ανά φύλο.
 Η εκλογή των συνέδρων γίνεται με έναν (1) σταυρό προτίμησης

6. Οι υποψηφιότητες για την εκλογή των Συνέδρων κατατίθενται από την έκδοση αυτής της εγκυκλίου έως και την Πέμπτη 15 Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Καθένας που το επιθυμεί μπορεί να θέσει την υποψηφιότητα του εγγραφόμενος ως μέλος
 με αυτοπρόσωπη παρουσία στη Δημοτική Οργάνωση του ΠΑΣΟΚ
 μέσω διαδικτύου, στην ιστοσελίδα: http://www.kinimaneon.gr .

7. Η ψηφοφορία κατά Δήμο διεξάγεται:
 με on line ηλεκτρονικό σύστημα εκλογής σε 150 μεγάλους Δήμους που αποφασίζει η Γραμματεία της ΚΟΕΣ παίρνοντας υπ’ όψιν τον αριθμό των εγγεγραμμένων στο Μητρώο Μελών ανάμεσα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται οπωσδήποτε οι πρωτεύουσες των Νομών
 Με τον συμβατικό τρόπο στους υπόλοιπους Δήμους. Το κατά τόπους κλιμάκιο της ΚΟΕΣ σε συνεργασία με τις Δημοτικές Οργανώσεις του ΠΑΣΟΚ μπορούν να συμπτύξουν όμορες Δημοτικές Οργανώσεις ανάλογα με τον αριθμό των μελών.
8. Ρόλο εφορευτικής επιτροπής αναλαμβάνει η ΠΕΚΑΠ του Κινήματος συνεπικουρούμενη από τον Γραμματέα, τον Αναπληρωτή και τα μέλη της Σ.Ε. της Δημοτικής Οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ στο χώρο της οποίας διεξάγεται η εκλογική διαδικασία. Η διαδικασία των εκλογών είναι ανοιχτή σε όποιον ζητήσει να την παρακολουθήσει.

9. Η διαφύλαξη της αξιοπιστίας της διαδικασίας και η αποφυγή ενεργειών που οδηγούν σε υπονόμευση και αμφισβήτηση της, αποτελεί θεμελιώδη υποχρέωση κάθε μέλους. Η διαδικασία θα ελέγχεται σε όλες τις φάσεις της. Παράβαση του Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας και μάλιστα τυχόν ενέργειες που οδηγούν σε παρακώλυση της διαδικασίας και υπονόμευση της γνησιότητας των εκλογών, επιφέρουν οριστική διαγραφή από το Κίνημα. Αν αυτό διαπιστωθεί σε ευρύτερη κλίμακα στο πλαίσιο μιας Δημοτικής Οργάνωσης, η Οργάνωση αυτή δεν θα εκπροσωπείται στο Συνέδριο.
Η ΕΚΑΠ προχωρεί σε ανάλογη αποτίμηση των διαδικασιών και εκδικάζει τις ενστάσεις εντός επτά ημερών. Την Δευτέρα 26 Μαρτίου δημοσιοποιείται ο τελικός κατάλογος των Συνέδρων.

10. Για την εκπροσώπηση στο Συνέδριο των απόδημων νέων θα υπάρξει συμπληρωματική εγκύκλιος.

Ο Γραμματέας του Εθνικού Συμβουλίου

Νίκος Αθανασάκης

Advertisements