Το «Παρατηρητήριο Έρευνας και Διαλόγου για το Πανεπιστήμιο» διοργανώνει στην Αθήνα στις 22- 24 Νοεμβρίου 2007 Διεθνές Συνέδριο με θέμα:

Το δημόσιο Πανεπιστήμιο στο σύγχρονο ελληνικό και παγκόσμιο περιβάλλον. Προκλήσεις και προοπτικές.

Στο Συνέδριο αυτό, έλληνες και ξένοι πανεπιστημιακοί και διαμορφωτές πολιτικής θα κληθούν να μιλήσουν για τις προκλήσεις και τα προβλήματα του δημόσιου πανεπιστημιακού συστήματος, να παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές και εναλλακτικές προσεγγίσεις στον ελληνικό και διεθνή χώρο, και να καταθέσουν τις ιδέες και σκέψεις για τη μεταρρύθμιση και ποιοτική αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, οι εισηγητές θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν συμπεράσματα σχετικών ερευνών, και να αναδείξουν τεκμηριωμένες και συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις.

Η σύσταση ομάδων εργασίας για τη συλλογική επεξεργασία των θέσεων που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο έχει ιδιαίτερη σημασία.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους Ιουλίου το βασικό πρόγραμμα του Συνεδρίου σας προσκαλούμε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για την ατομική ή ομαδική συμμετοχή σας με την αποστολή σύντομης περιγραφής της προτεινόμενης εισήγησης.

Επισυνάπτεται κείμενο που παρουσιάζει λεπτομερέστερα το γενικό πλαίσιο του Συνεδρίου.

Φιλικά,

Αχιλλέας Μητσός


 

Γενικό πλαίσιο του Συνεδρίου που διοργανώνει το Παρατηρητήριο Έρευνας και Διαλόγου για το Πανεπιστήμιο

Στόχος του Συνεδρίου που διοργανώνει το Παρατηρητήριο Έρευνας και Διαλόγου για το Πανεπιστήμιο με τίτλο ‘Το δημόσιο Πανεπιστήμιο στο σύγχρονο ελληνικό και παγκόσμιο περιβάλλον. Προκλήσεις και προοπτικές’ είναι να τεθεί στο δημόσιο διάλογο, με τρόπο συγκεκριμένο και τεκμηριωμένο και με αναφορές στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις και αναζητήσεις, το θέμα της μελλοντικής φυσιογνωμίας και λειτουργίας του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Πιστεύουμε πως η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών, η παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και παραδειγμάτων από τον ελληνικό και διεθνή χώρο και η κατάθεση τεκμηριωμένων και συγκεκριμένων προτάσεων και ιδεών θα αναδείξουν τα βασικά χαρακτηριστικά της μεταρρύθμισης που απαιτείται για μια αναβαθμισμένη και ανταγωνιστική δημόσια ανώτατη εκπαίδευση.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα χωριστούν σε τέσσερις θεματικές ενότητες:

1η ΕΝΟΤΗΤΑ:

Η διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση

Στην ενότητα αυτή θα δοθεί έμφαση στους τρόπους διασφάλισης και βελτίωσης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Θα παρουσιαστούν νέες παιδαγωγικές και διδακτικές πρακτικές καθώς και εναλλακτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται στο διεθνή χώρο. Θα αναζητηθούν επίσης, οι προϋποθέσεις για να μπορέσει ένα δημόσιο αναβαθμισμένο πανεπιστήμιο να προσφέρει ενδιαφέρουσες, επιστημονικά και παιδαγωγικά σύγχρονες, και με επαγγελματικό αντίκρισμα σπουδές.

Θα συζητηθεί η ενίσχυση της έρευνας, σε όλες της τις μορφές, και η σημασία της αυτοτελώς και ως στοιχείου υποστήριξης και βελτίωσης της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης. Θα διερευνηθούν μέθοδοι ανάπτυξης της συστηματικής ερευνητικής δραστηριότητας, σύνδεσης της έρευνας με τη διδασκαλία και θα αξιολογηθεί ο ρόλος των Πανεπιστημίων στον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας.

Επιπλέον, θα εξεταστεί η αξιολόγηση ως εργαλείο διασφάλισης της ποιότητας των σπουδών. Θα συζητηθούν οι διαδικασίες αξιολόγησης του πανεπιστημιακού συστήματος και οι μηχανισμοί κοινωνικής λογοδοσίας. Θα αναζητηθούν επίσης, τρόποι για την αποτελεσματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης στο στρατηγικό σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο κάθε ιδρύματος.

Τέλος, θα αναδειχθεί η σημασία της ύπαρξης του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού και των σύγχρονων υποδομών για την αναβάθμιση του δημόσιου πανεπιστημίου εν γένει.


2η ΕΝΟΤΗΤΑ:

Η ενίσχυση της αμφίδρομης σχέσης του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την οικονομία

Η ενότητα αυτή θα επικεντρωθεί στα μέσα με τα οποία το πανεπιστημιακό σύστημα μπορεί να ενισχύσει τους δεσμούς του με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και την παραγωγή. Το βάρος θα δοθεί στον κοινωνικό και αναπτυξιακό ρόλο του Πανεπιστημίου και στην υποχρέωσή του να ακούει τα αιτήματα της κοινωνίας αλλά και να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους. Συγκεκριμένα, θα γίνουν αναφορές σε συγκεκριμένους τρόπους ανάπτυξης άμεσων αμφίδρομων διαύλων επικοινωνίας με την κοινωνία (παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την τοπική ανάπτυξη, υποστήριξη των δημοσίων πολιτικών, ενημέρωση των πολιτών, συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο κ.α.).

Επιπλέον, θα αναζητηθούν μέθοδοι διασύνδεσης της διδασκαλίας με την οικονομική και επαγγελματική ζωή, και θα διερευνηθούν οι δυνατότητες ενσωμάτωσης στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστήμιου της καλλιέργειας των αναγκαίων δεξιοτήτων και ικανοτήτων (ικανότητες κριτικής σκέψης και αναστοχασμού, ερμηνείας κοινωνικοοικονομικών καταστάσεων και φαινομένων, οργάνωσης και διοίκησης, επίλυσης προβλημάτων, ανάπτυξης πρωτοβουλίας κ.α.) που πρέπει να διαθέτει ο μορφωμένος πολίτης και ο δημιουργικός επαγγελματίας στην οικονομία και την κοινωνία της γνώσης, ανεξαρτήτως ειδικότητας.

Τέλος, θα εξεταστούν οι δυνατότητες εναρμόνισης του κλασικού ρόλου του πανεπιστημίου με το εντεινόμενο κοινωνικό αίτημα για σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με την παραγωγή και εξυπηρέτηση των αναγκών της οικονομίας σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, καθώς επίσης και με το κύριο αίτημα των φοιτητών για επιτυχή επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη.

3η ΕΝΟΤΗΤΑ

Η ανάγκη ανοίγματος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης προς τον έξω κόσμο

Στην ενότητα αυτή το ενδιαφέρον θα επικεντρωθεί στις προοπτικές ανοίγματος του δημόσιου πανεπιστημίου στη διεθνή πραγματικότητα και στην ένταξή του στο συνολικό σύστημα του ευρωπαϊκού χώρου εκπαίδευσης και έρευνας.

Θα εξεταστούν επίσης, οι πολιτικές διεθνοποίησης του πανεπιστημιακού συστήματος και οι δυνατότητες συνεργασίας και καθιέρωσης διεθνών εκπαιδευτικών προσανατολισμών και στόχων. Ειδικότερα, θα παρουσιαστεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε αυτόν τον τομέα με έμφαση στις εξελίξεις στον χώρο της ευρωπαϊκής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (διαδικασία Bologna, ερευνητική πολιτική, κ.ά.). Θα εξεταστεί επίσης η θέση των ευρωπαϊκών πανεπιστημίων στο διεθνές σύστημα και οι μελλοντικές προοπτικές τους.


4η ΕΝΟΤΗΤΑ:

Μορφές διοίκησης και χρηματοδότησης των δημοσιών πανεπιστημίων.

Η τελευταία ενότητα είναι αφιερωμένη στην αναζήτηση των προϋποθέσεων για μία ουσιαστική διοικητική, οικονομική και ακαδημαϊκή αυτοδιοίκηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου.

Ειδικότερα, θα συζητηθούν τα βήματα που πρέπει να γίνουν για τη δημιουργία αποτελεσματικών, δυναμικών και ευέλικτων διοικήσεων που θα λειτουργούν με διαφανείς οργανισμούς και εσωτερικούς κανονισμούς.

Τέλος, θα αξιολογηθούν οι μορφές χρηματοδότησης της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας και θα εξεταστεί η ενδυνάμωση των μηχανισμών απολογιστικού ελέγχου και κοινωνικής λογοδοσίας.

 

http://greek-academics-initiative.blogspot.com/

——————————————————————–
Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις για τις δραστηριότητες της Πρωτοβουλίας στείλτε μας ένα e-mail στη διεύθυνση:

greek_academics_initiative-subscribe@googlegroups.com

 

 

Advertisements